Triptych on Gregorian Motifs (Jos D’Hollander)

“Triptych on Gregorian Motifs (Jos D’Hollander)” from RR BST HGD2 / AACA0336 by Hollander, Geert D’, 1965 -.